Wersja polskaEnglish version

Myto CZ – Czechy

Opłaty drogowe w obecnej formie zostały w Czechach wprowadzone w 2007 r. System opłat nosi nazwę Myto CZ i obejmuje autostrady oraz wybrane drogi krajowe. Wysokość opłat zależy od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu.

Jak działa system?

System Myto CZ działa w oparciu o technologię DSRC (mikrofalową). Opłaty naliczane są automatycznie przez urządzenie pokładowe o nazwie Premid. Stacje poboru myta są ustawione wzdłuż płatnej sieci dróg i wyposażone są w anteny, które komunikują się z urządzeniem pokładowym. O każdorazowym pobraniu opłaty kierowca jest informowany specjalnym sygnałem dźwiękowym.

Urządzenie Premid można otrzymać:

 • w punktach dystrybucyjnych
 • w punktach kontaktowych po

Niezależnie od miejsca odbioru urządzenia, należy zapłacić kaucję zwrotną w wysokości 1500 koron czeskich (około 54 euro za urządzenie). Kaucja zwracana jest po oddaniu nieuszkodzonego urządzenia.

Uwaga: Dla pojazdów z metalizowanymi szybami przednimi wymagane jest urządzenie pokładowe Premid Plus,  wyposażone w antenę zewnętrzną.

Punkty dystrybucyjne i kontaktowe

Punkty dystrybucyjne Premid to miejsca, w których kierowcy i firmy transportowe mogą liczyć na informacje i pomoc w drodze. Można je znaleźć:

 • przy płatnych drogach lub w ich pobliżu, 
 • na wybranych przejściach granicznych

W punktach dystrybucyjnych można między innymi:

 • zarejestrować się w systemie poboru opłat
 • wypożyczyć urządzenie Premid
 • zawrzeć umowę – ale tylko w trybie pre-paid.

Natomiast punkty kontaktowe Premid znajdują się zazwyczaj w miastach wojewódzkich Republiki Czeskiej. Świadczą one usługi głównie firmom transportowym. Przewoźnicy mogą tam otrzymać i zarejestrować urządzenie pokładowe Premid w obu trybach - pre-paid i post-paid.

Zarówno w punktach dystrybucyjnych, jak i kontaktowych, można:

 • otrzymać materiały informacyjne we wszystkich językach Unii Europejskiej,
 • uregulować zaległe myto,
 • uzyskać wypis transakcji opłat za ostatni miesiąc w formie dokumentu księgowego,
 • zgłosić problem techniczny urządzenia Premid, jego zgubę lub kradzież,
 • wpłacić kaucję i  odebrać urządzenie pokładowe Premid, wymienić je lub zwrócić łącznie z wnioskiem o zwrot kaucji

Listę punktów kontaktowych można znaleźć tutaj, natomiast listę punktów dystrybucyjnych – tutaj.

Infolinia Myto CZ

Oprócz punktów kontaktowych i dystrybucyjnych pomoc przewoźnikom świadczy też infolinia. Jest ona czynna przez 7 dni w tygodniu pod bezpłatnym numerem telefonu:

 • 800 698 629 (800 MYTO CZ) 

oraz pod płatnym międzynarodowym numerem 

 • +420 272 698 629 (+420 272 MYTO CZ).

Informacje udzielane są przez całą dobę w językach:

 • czeskim
 • słowackim, 
 • angielskim, 
 • niemieckim,
 • rosyjskim. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00 infolinia działa także w języku polskim, węgierskim i hiszpańskim.

Konsultanci infolinii pomagają w następujących sprawach:

 • informacja ogólna
 • wstępna rejestracja w elektronicznym systemie pobierania opłat drogowych
 • wydanie wypisu lub prośba o wystawienie transakcji opłat drogowych,
 • wyjaśnienia dotyczące rozliczeń,
 • korekta ewentualnych błędnych księgowań,
 • zgłoszenie technicznych usterek urządzenia pokładowego Premid oraz jego utrata lub kradzież
 • zażalenia lub wnioski dotyczące elektronicznego systemu pobierania myta

Jakie pojazdy objęte są opłatami?

System opłat w Czechach obowiązuje wszystkie pojazdy o masie od 3,5 tony (wcześniej od 12 ton). 

Za które drogi trzeba zapłacić?

Mapę płatnych dróg w Czechach można znaleźć tutaj.

Jak kwalifikuje się pojazdy?

Wysokość opłat zależy od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu. Podstawą naliczania są następujące klasy rozróżniane wg masy pojazdu:

 • kategoria pojazdu: od 3,5 t do 7,5 t
 • kategoria pojazdu: 7,5 t - 12 t 
 • kategoria pojazdu: ponad 12 t

Kto i w jaki sposób kontroluje płatność?

System kontrolny Myto CZ jest czynny przez całą dobę. Do kontroli płatności wykorzystywane są urządzenia kontrolne, zainstalowane na płatnych odcinkach dróg. Automatycznie identyfikują one wszystkie pojazdy, u których stwierdzono nieprawidłowości w naliczaniu opłat. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność, informacja taka zostaje przekazana do centrum kontroli łącznie z automatycznie zrobionym zdjęciem samochodu. Po weryfikacji, czy wykroczenie na pewno zostało popełnione, wynik jest przesyłany mobilnym patrolom.

Patrole mobilne przeprowadzają pracownicy Generalnego Urzędu Ceł Republiki Czeskiej. Posiadają oni uprawnienia do:

 • zatrzymywania pojazdu, 
 • kontrolowania niezgodności

W przypadku stwierdzenia wykroczenia patrol mobilny ma prawo do:

 • wystawiania mandatów karnych, 
 • wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • zatrzymania pojazdu.

Informacje o wykroczeniach czy nieprawidłowościach nie dezaktualizują się ani nie przedawniają. Pracownicy mobilnych patroli mają do nich nieograniczony dostęp - pojazd więc może być zatrzymany nawet po długim okresie od czasu powstania niezgodności.

Oprócz patroli mobilnych i urządzeń stacjonarnych funkcjonują również przenośne urządzenia kontrolne, które mogą być doraźnie wykorzystane do kontroli na różnych odcinkach tras.

Jak płacić?

Płatności za przejazd czeskimi drogami są naliczane metodą pre-paid (przedpłata) oraz post-paid. Koszt myta wynosi średnio 14 centów/km.

Uwaga: w Czechach nie jest naliczany podatek VAT od opłat drogowych.

Rejestracja

Zanim zdecydujemy się na formę opłacania myta, musimy zarejestrować pojazd i podpisać umowę z operatorem płatnych dróg. Proces rejestracji różni się w zależności od tego, czy opłaty będą wnoszone w trybie pre-paid czy post-paid.

Jeśli wybierzemy post-paid, proces rejestracji obejmuje następujące czynności:

 • rejestracja wstępna na stronie operatora
 • uzupełnienie formularza umowy (bez podpisywania) w dwóch egzemplarzach łącznie z koniecznymi załącznikami
 • zgłoszenie się w punkcie kontaktowym z odpowiednimi dokumentami w celu kontroli poprawności danych w wypełnionej umowie 
 • podpisanie obu egzemplarzy umowy

Dokumenty konieczne przy składaniu propozycji umowy (w jednym egzemplarzu):

 • wyciąg z rejestru handlowego (nie starszy niż 3 miesiące, uwierzytelniony oryginał lub uwierzytelniona kopia)
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy umowę podpisuje osoba nie będąca przedstawicielem firmy lub właścicielem pojazdu)
 • list gwarancyjny banku (w przypadku płatności w terminie późniejszym (tzn. płatność będzie przebiegała na podstawie faktury przelewem lub inkasem z konta bankowego)
 • kopie dowodów rejestracyjnych rejestrowanego samochodu lub samochodów (zwykła, nieuwierzytelniona kopia)

Jeśli wybierzemy pre-paid, proces rejestracji obejmuje następujące czynności:

 • złożenie w punkcie dystrybucyjnym lub kontaktowym wypełnionego i podpisanego formularza umowy
 • udokumentowanie prawdziwości danych poprzez przedłożenie dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Wszystkie formularze niezbędne w procesie rejestracji dla pre-paid i post-paid można znaleźć tutaj.

Pre-paid

Przedpłaty myta dokonuje się poprzez doładowanie urządzenia pokładowego Premid. Opłaty dokonujemy w punktach dystrybucyjnych (nie kontaktowych) Premid. Doładowania można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przy użyciu wybranych kart paliwowych. Kwota, którą urządzenie zostało zasilone, jest wykorzystywana podczas jazdy.

Minimalne doładowanie wynosi 500 CZK (ok. 15 euro), a maksymalne 15000 CZK (ok. 500 euro).

Przy ustalaniu kwoty doładowania trzeba się liczyć z tym, że przy obniżeniu stanu konta poniżej 600 CZK, urządzenie podczas przejazdu przez stację pobierania opłat będzie sygnalizowało kierowcy potrzebę ponownego doładowania.

Post-paid

Jest to płatność odroczona, kalkulowana na podstawie rzeczywiście przejechanych odcinków płatnych tras. Warunkiem korzystania z systemu post-paid jest uprzednie zawarcie umowy użytkownika pojazdu z operatorem elektronicznego systemu poboru myta. Można to zrobić w punktach kontaktowych i dystrybucyjnych Premid lub za pośrednictwem operatora kart paliwowych.

Szczegółowe informacje o obu sposobach płatności można znaleźć tutaj.

Do dyspozycji przewoźników pozostaje także kalkulator, który oblicza orientacyjną wysokość myta. Trasę dzieli się tam na dowolne odcinki, a po zsumowaniu otrzymujemy ostateczną wysokość myta  (wystarczy podać początkowy i końcowy punkt podróży).

Tutaj znajdują się: